ត្រូវពិសគេហើយ! Far Cry 5 : Gameplay Walkthrough | Whitetail Mountains : Missing In Action | Part 17


សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា 🙏
ចុច Subscribe ➤ https://goo.gl/iuJTPU
Turn ON Notification រួចចុចរូប កណ្តឹង 🔔
ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងរហ័សទាន់ចិត្ត 🎮🔥💯

Far Cry 5 is an action-adventure first person shooter being developed by Ubisoft Montreal and being published by Ubisoft. Set in Hope County, Montana, the story of the game follows a sheriff’s deputy who is fighting against a religious cult called Eden’s Gate.

The remote community of Hope County, Montana, has been taken over by the cult Project at Eden’s Gate, led by Joseph Seed and his siblings.

Following the uploading of several videos exposing Eden’s Gate of their actions by 3 bloggers to save Hope County, the U.S. Marshal Service issues an arrest warrant for Joseph Seed. Marshall Burke, along with Sheriff Whitehorse, Deputy Pratt, Deputy Hudson, and a junior deputy arrive in the county to arrest Joseph. Shortly after bringing him to their helicopter, one of Joseph’s followers brings it down, jumping directly into the rotors and crashing the helicopter. Cultists quickly arrive, rescuing Joseph and kidnapping the Sheriff, Hudson and Pratt with the Junior Deputy and Burke escaping to safety.

After escaping, the Deputy finds Burke hiding in a nearby trailer house. The two plan to escape to Missoula, hoping to alert the National Guard of the situation, but they are soon found the Cultists. After a shoot out, Burke and the Deputy attempt to escape in a truck, which results in Burke being kidnapped while the Deputy is rescued by Dutch. The Deputy later sets out to reclaim the county from the grip of the militaristic cult along with the help of The Resistance. Assisting the Deputy are several allies with their own personal grudges against Eden’s Gate, including local pastor Jerome Jeffries, bush pilot and mechanic Nick Rye and bartender Mary May Fairgrave, and of course Hurk. Some of these provide quests, some will help you in combat.

➤ Mission :

■ The Holdouts
■ Salvage Rites
■ The World is Weak
■ Missing In Action
■ Flavor Country

➤ Download ▼
🔗 ON STEAM ➤https://store.steampowered.com/app/552520/Far_Cry_5/

👉📩 ទំនាក់ទំនង និង ពត៌មានផ្សេងៗ ➤ Follow Me ▼
🔗 Subscribe Now ➤ https://goo.gl/iuJTPU
🔗 Facebook Page ➤ https://goo.gl/UuYNsN
🔗 Instagram ➤ https://goo.gl/Pbq5uP
🔗 Twitter ➤ https://goo.gl/QCVqrc
🔗 Twitch ➤ https://goo.gl/jRsgu3
🔗 Google+ ➤ https://goo.gl/myrwmA

📁 Business inquiries: sareounseoun@gmail.com

💲គាំទ្រ និង ឧបត្ថមវីដេអូតាមរយៈការចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម ឬ ➤Donate ABA ID : 000587423
💌 Like 👍 និង Share ដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្ត
💬 សម្រាប់មតិយោបល់ និង សំណូមពរផ្សេងៗ អាច Comment ខាងក្រោមបាន ▼